Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje RODO.

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bazalt Invest Mariya Sobczyńska.

 2. Z Administratorem danych można się skontaktować: - pocztą elektroniczną wysyłając email: mariya.sobczynska@bazaltinvest.eu

 3. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • realizacji usługi świadczonej przez Bazalt Invest Mariya Sobczyńska na podstawie Umowy,
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
    w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane stronie trzeciej.

 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez  Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami Umowa.

 13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strona główna

KOSTKA BAZALTOWA  •  PRODUCENT WYROBÓW BAZALTOWYCH  •  NAJLEPSZE KONKURENCYJNE CENY  •  GWARANCJA JAKOŚCI I SATYSFAKCJI

kostka bazaltowa łupana

Zadzwoń do nas

Biuro: ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
ITB Instytut Techniki Budowlanej

polityka prywatności

Bazalt Invest Mariya Sobczyńska
NIP PL: 522 278 94 62
Mysiadło, ul. Kuropatwy 15 B,
05-500 Piaseczno, mobile
+48 518 717 819
email: mariya.sobczynska@bazaltinvest.eu

copyright © 2020 Bazalt Invest Mariya Sobczyńska

strona główna

oferta

galeria

kontakt

o nas